top of page

I work also in English, please scroll down for the English version of my profile.

Andrea Hášová, Dipl. PW.

 

Pracuji jako koučka a terapeutka od roku 2014 s různou intenzitou, kterou ovlivnily pracovní projekty a zároveň narození syna a dcery. Provázím lidi, kteří mají zájem na sobě pracovat a chtějí víc vědomě prozkoumávat, co se jim děje, a objevovat i neznámé či méně líbivé či chtěné části sebe sama. Cesta to může být kratší (2-3 sezení) a nebo naopak dlouhodobá, nebo s přestávkami.


Kladu důraz na bezpečné, vlídné a podporující prostředí, abychom společně mohli objevovat hranice toho, co už znáte a víte, a zároveň se mohli pustit i do méně známých vod. Také ráda přináším (trochu) drzé otázky s důvěrou, že to naše společné bádání obohatí a posune.

Vy přinášíte téma či obtíž, na kterém byste rád/a pracoval/a. Může to být vztahový problém, trauma, opakující se tělesný symptom, noční sen, kreativní projekt, kde jste se zasekl/a nebo konflikt v práci či nedorozumění v rodině. Společně pak pracujeme se slovy a příběhy, sny, změněnými stavy vědomí, tělesnými projevy či vjemy, světovými signály a dalšími.

Pracuji s jednotlivci, s páry či rodinami, i s týmy či jinak definovanými skupinami. Pracuji samostatně a zároveň na některých partnerských či skupinových zakázkách pracuji i ve dvojici. ​

 

Superviduji s Ivanem Verným a Elke Schlehuber. 

 

Pokud se v průběhu naší práce ukáže, že by Vám a Vašemu tématu byla prospěšnější jiná péče, ráda doporučím jiné možnosti a odborníky.

 

 

 

Praktické informace:

Veškeré informace o Vás považuji za důvěrné a nikomu je nesděluji. Moje práce je pravidelně supervidována, přičemž je zajištěna anonymita klientů.

 

Setkání probíhají v předem domluvené frekvenci, většinou jednou za týden či 14 dní. Pokud budete potřebovat sjednané sezení zrušit, prosím nejpozději 24 hodin předem, jinak se za něj platí.

 

Platba je možná hotově na místě, po skončení sezení. Nebo převodem na účet dle dohody.

 

Neposkytuji zdravotnické služby. 

 

Pokud se se mnou nemůžete spojit a máte pocit, že potřebujete akutně vyhledat pomoc, můžete kontaktovat nonstop Linku první psychické pomoci 116 123, nebo nonstop Pražskou linku důvěry 222 580 697.

_A1A4595cb.JPG

Některé věci nelze vyslovit nebo je objevit, dokud jsme se nezasekli, neztratili kontakt se svými schopnosti nebo jsme na chvíli neopustili svůj kurz. 

 

Prosté plachtění je sice příjemné, ale mnoho neznámých míst tímto způsobem neobjevíte. 

David Whyte

Odborné vzdělání a absolvované výcviky
 
 • Vysoká škola ekonomická – obor Mezinárodní obchod a Personální management
 • Výcvik interních koučů (80h): 2008. Qed Group a Spolupráce.

 • The Art & Science of Coaching (TASC) - 2011, 125 hodin výcviku, Erickson College.

 • Roční výcvik ve facilitaci různorodých skupin: 2014-2015. Institut procesově orientované práce.

 • Diplomový výcvik v procesově orientované psychologii, Institut procesově orientované práce, dokončen Dipl. P.W. (Diplomate of Process Work)

  • (2016 – 2023) Diplomový výcvik v procesově orientované psychologii: Fáze II. 

  • (2014 – 2015) Diplomový výcvik v procesově orientované psychologii: Fáze I. 

  • (2012 – 2014) Základní výcvik v procesové orientované psychologii 

Kontakt

 

724 962 883

andrea.hasova@popoli.cz

Další psychoterapeutické vzdělání
 • Tvůrčí oheň konfliktů (16h). Stána Študentová 2010

 • Innerwork: Stána Študentová. IPOP. (16h). 2010

 • Začátky a konce (IPOP) – Ivan Verny, (16h). 2010

 • Spiritualita v pohledu PW (POPI) – S. Ondrisova, B. Sopko, 16h. 2010

 • Setkání s biosyntézou. Yvona Lucka, B. Janečková. (ČIB) 16h. 2010

 • Úvod do hypnózy. Jiří Zíka. 16h. 2011

 • Práce se sny (16h): Ivan Verny 2011

 • Body symptoms (POPI) – Claire Hill, Connor McKenna, 16h. 2011

 • Intimita-eros-sexualita (IPOP) – Ivan Verny, 16h. 2012

 • Advance of the Spirit (Erickson College) - Marilyn Atkinson, 24 h. Turecko. 2012

 • Úvod do Pesso-Boyden Terapie - Yvonna Lucka, Luboš Kobrle, 16h. 2012

 • Úvod do psychoterapie zaměřené na tělo (ČAPZT) - Richard Hoffman, 20 h. 2012

 • Landmark: Landmark forum 2013. Londýn. (30h)

 • Family Coaching, (Koučink centrum) - Marilyn Atkinson, 16 h. 2013

 • Focus Empathy - Arny a Amy Mindell. Berlin. 2016

 • Psychoterapeutické minimum - tým lektorů (ČIB) 2017

 • Introduction to Power and Power Index- Julie Diamond. Warsaw. 2017

 • Introduction to Holacracy, Practitioner training. Online.  2021

 • Digital Facilitation. Howspace. 2022

 • Diamond Power Index - certifikace na použití licencovaného nástroje. Diamond Leadership. 2023

 • Různé krátkodobé, či víkendové semináře zaměřené na procesově orientovanou práci, facilitaci a koučink.

Jazyk

 

slovenčina

čeština 

angličtina

2010 - present

2010 - present

Pracovní zkušenosti
 • 04/2022 - dosud, Rodinné komunitní centrum Paleček, terapeutka

 • 03/2022 - dosud, supervizorka pro Support Centrum EndoTalks 

 • 12/2015 - dosud, Po Poli, koučka, terapeutka, facilitátorka, lektorka, interim manažerka

 • 03/2011 - 1/2020, Raiffeisenbank, HR, Head of People Development & Engagement a interní koučka

 • 12/2008 - 2/2011, Česká pojišťovna, HR manager

 • 7/2004 - 11/2008, GE Money Bank, Training & Development Lead Specialist

 • 7/2002 - 6/2004, Česká spořitelna, Compensation & Benefits Specialist

Zájmy
 
 • jóga, knihy a knihy, občasné záchvěvy s běháním, filmy, design, šití, feraty, dobré jídlo a káva.

Andrea Hášová, Dipl. PW

 

I work as a coach and therapist since 2014 with different intensity as a result of parallel professional projects as well as family time with my son and daughter. I guide people who are interested to work on themselves and are willing to bring more awareness towards exploring what is happening to them, discovering also the unknown or less wanted parts of themselves. It can be journey for 2-3 sessions or long-term cooperation, or somewhere in between. 


It is crucial for me to create safe, warm-hearted and supportive environment, so that we can together explore borders of what you already know, and at the same time so that we can search in the less known areas. I also like to bring (a little bit) cheeky questions with the belief, that it can enrich and move forward our exploration.

You bring the topic or issue, you would like to work on, may it be relationship issue, trauma, recurring body symptom, night dream, creative project you are stuck in, or conflict in work, or misunderstanding in the family. Together we then work with words, stories, dreams, altered states, body sensations, world signals, and many others. ​

I work with individuals, couples or families, with teams or differently defined groups. I work alone and at the same time, on some of the relationships/families or group contracts, I work in pair.

My work is supervised by Ivan Verny and Elke Schlehuber. 

 

When necessary I gladly recommend different type of support with the specialists. 

 

 

 

Practical Information:

All information are considered confidential, my work is regularly supervised and anonymity of my clients is established. 

Sessions are organized in agreed frequency, usually once a week or once in 2 weeks. If you need to cancel planned session, it is necessary to do so at least 24 hours prior the session. Otherwise it needs to be paid. 

Payment is either in cash after the session, or via banking transfer according to agreement. 

I do not offer medical services.

_A1A4595cb.JPG

Some things cannot be spoken or discovered
until we have been stuck, incapacitated, or
blown off course for awhile.

 

Plain sailing is
pleasant, but you are not going to explore many unknown realms that way.

David Whyte

Professional trainings
 
 • University of Economics in Prague – International Trade and HR management
 • Internal Coaches Training (80h): 2008. Qed Group and Spolupráce.

 • The Art & Science of Coaching (TASC) - 2011, 125 hour of training, Erickson College.

 • Foundation year training in processwork - 2012-2014. IPOP.

 • Facilitation training with diverse groups - 2014 - 2015. IPOP.

 • Diploma training in processwork - 2014 - 2023. IPOP.

Work experience
 • 04/2022 - present, Therapist for Family Community Center Paleček

 • 03/2022 - present, Supervision for Support Center Endotalks

 • 12/2015 - present, Po Poli, coach, therapist, facilitator, lecturer, interim manager

 • 03/2011 - 1/2020, Raiffeisenbank, HR, Head of People Development & Engagement and internal coach

 • 12/2008 - 2/2011, Česká pojišťovna, HR manager

 • 7/2004 - 11/2008, GE Money Bank, Training & Development Lead Specialist

 • 7/2002 - 6/2004, Česká spořitelna, Compensation & Benefits Specialist

Contact

 

724 962 883

andrea.hasova@popoli.cz

Languages

 

Slovak

Czech

English

Hobbies
 
 • yoga, books and more books, frequent flirting with running, movies, design, sewing, via ferrata, food&coffee - related trips. 
bottom of page