I work also in English, please scroll down for the English version of my profile.

Andrea Hášová

 

Ke koučování, terapii a facilitaci jsem se dostala díky své profesi v oblasti rozvoje lidí ve velkých firmách, kde jsem mnoho let působila na poli vzdělávání a rozvoje, řízení výkonu, zaměstnanecké spokojenosti a interních průzkumů a dalších témat, které rezonovaly v dané době. 

 

Od roku 2014 jsem  se postupně začala věnovat individuální práci s klienty, zejména v souvislosti s výcvikem v procesově orientované práci, kterou používám ve své praxi a také díky založení centra Po Poli. Později se přidal můj zájem o práci se skupinami a týmy, akcelerovaný absolvováním výcviku facilitace skupin.

 

Od té doby s různou intenzitou (kterou ovlivnilo narození 2 dětí) provázím lidi, kteří mají zájem na sobě pracovat a prozkoumávat, co se jim děje a vítat i neznámé či méně líbivé části sebe sama. Ráda přizývám do zkoumání práci s obrazy, pohyby, sny či tělesnými symptomy. Je pro mě důležité, aby společná práce s klientem měla udržitelné výsledky a klient/ka získal/a dostatek zdrojů na svoji cestu.

 

Ve své praxi se často setkávám s tématy spokojenosti v životě, vyhoření, podpory v náročných životních situacích, partnerských či rodinných vztahů, konfliktů ad.

V oblasti práce se skupinami či týmy pracuji nejčastěji s tématy spolupráce, nefungující komunikace, vztahovými tématy mezi společníky, nebo facilituji setkání ve firmách na různých úrovních řízení.

Uvedenou metodu procesově orientované práce používám i na sobě :-) , neustále se v ní rozvíjím a pracuji pod supervizí. 

Pokud se ukáže, že by pro vám a vašemu tématu byla prospěšnější jiná péče, ráda vám doporučím jiné možnosti a odborníky.

 

Líbí se mi motto "Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou". Gándhí

Jarolimova006%2520copy_edited_edited.jpg
Odborné vzdělání a absolvované výcviky
 
 • Vysoká škola ekonomická – obor Mezinárodní obchod a Personální management
 • Výcvik interních koučů (80h): 2008. Qed Group a Spolupráce.

 • The Art & Science of Coaching (TASC) - 2011, 125 hodin výcviku, Erickson College.

 • Základní výcvik v procesově orientované psychoterapii: 2012-2014. Institut procesově orientované práce.

 • Diplomový výcvik v procesově orientované psychologii: 2014 - dosud. Institut procesově orientované práce.

Kontakt

 

724 962 883

andrea.hasova@popoli.cz

Další psychoterapeutické vzdělání
 • Tvůrčí oheň konfliktů (16h). Stána Študentová 2010

 • Innerwork: Stána Študentová. IPOP. (16h). 2010

 • Začátky a konce (IPOP) – Ivan Verny, (16h). 2010

 • Spiritualita v pohledu PW (POPI) – S. Ondrisova, B. Sopko, 16h. 2010

 • Setkání s biosyntézou. Yvona Lucka, B. Janečková. (ČIB) 16h. 2010

 • Úvod do hypnózy. Jiří Zíka. 16h. 2011

 • Práce se sny (16h): Ivan Verny 2011

 • Body symptoms (POPI) – Claire Hill, Connor McKenna, 16h. 2011

 • Intimita-eros-sexualita (IPOP) – Ivan Verny, 16h. 2012

 • Advance of the Spirit (Erickson College) - Marilyn Atkinson, 24 h. Turecko. 2012

 • Úvod do Pesso-Boyden Terapie - Yvonna Lucka, Luboš Kobrle, 16h. 2012

 • Úvod do psychoterapie zaměřené na tělo (ČAPZT) - Richard Hoffman, 20 h. 2012

 • Landmark: Landmark forum 2013. Londýn. (30h)

 • Family Coaching, (Koučink centrum) - Marilyn Atkinson, 16 h. 2013

 • Focus Empathy - Arny a Amy Mindell. Berlin. 2016

 • Psychoterapeutické minimum - tým lektorů (ČIB) 2017

 • Introduction to Power and Power Index- Julie Diamond. Warsaw. 2017

Jazyk

 

slovenčina

čeština 

angličtina

2010 - present

2010 - present

Pracovní zkušenosti
 • 12/2015 - dosud, Po Poli, kouč, facilitátorka, lektorka, interim manažerka

 • 03/2011 - 1/2020, Raiffeisenbank, HR, Head of People Development & Engagement a interní kouč

 • 12/2008 - 2/2011, Česká pojišťovna, HR manager

 • 7/2004 - 11/2008, GE Money Bank, Training & Development Lead Specialist

 • 7/2002 - 6/2004, Česká spořitelna, Compensation & Benefits Specialist

Zájmy
 
 • jóga, knihy a knihy, občasné záchvěvy s běháním, filmy, design, šití, feraty, dobré jídlo.

Andrea Hášová

 

I'd come across with coaching, therapy and facilitation while working in big corporations as people development professional. I worked many years in the areas of learning & development, performance management, employee satisfaction, internal surveys, and other topics that resonated at that time. 

As of 2014 I have gradually moved to the individual work with clients, especially as a result of entering process work training and using this method ever since. And also, my practice has been accelerated by the fact of co-founding the development centre Po Poli. Later on, I became fascinated by groups and teams, also accelerated by group facilitation training in 2015:

Since then with various intensity (influenced by giving birth to 2 kids) I guide people, who are interested to work on themselves, explore what is happening to them and trying to welcome in their lives also the unknown or less likeable parts of themselves. I like to incorporate visual images, movements, dreams or body symptoms into the exploration. It is vital for me, that working together with the client brings sustainable results and bring enough resources for the client's journey.

In my practice I frequently address topics of life satisfaction, burn-out, support in difficult life situations, partner's or family relationships, conflicts, etc. 

When working with groups or teams I frequently work with the topics of cooperation, lacking communication, relationship issues between owners, or I facilitate meetings in the companies on various levels of management. 

The above mentioned method of process oriented psychology is being used also on myself, learning and exploring it, as well as working under supervision. 

When necessary I gladly recommend different type of support with the specialists. 

I love the motto:

“You may never know what results come of your actions, but if you do nothing, there will be no results.” Gándhí

Jarolimova006%2520copy_edited_edited.jpg
Professional trainings
 
 • University of Economics in Prague – International Trade and HR management
 • Internal Coaches Training (80h): 2008. Qed Group and Spolupráce.

 • The Art & Science of Coaching (TASC) - 2011, 125 hour of training, Erickson College.

 • Foundation year training in processwork - 2012-2014. IPOP.

 • Diploma training in processwork - 2014 - until now. IPOP.

Work experience
 • 12/2015 - until now, Po Poli, coach, facilitator, lecturer, interim manager

 • 03/2011 - 1/2020, Raiffeisenbank, HR, Head of People Development & Engagement and internal coach

 • 12/2008 - 2/2011, Česká pojišťovna, HR manager

 • 7/2004 - 11/2008, GE Money Bank, Training & Development Lead Specialist

 • 7/2002 - 6/2004, Česká spořitelna, Compensation & Benefits Specialist

Contact

 

724 962 883

andrea.hasova@popoli.cz

Languages

 

Slovak

Czech

English

Hobbies
 
 • yoga, books and more books, frequent flirting with running, movies, design, sewing, via ferrata, good food.