top of page

Pracuji v ruštině a ukrajinštině, další informace naleznete viz níže.
Работаю на русском и украинском языках

Tatyana Melikhova / Татьяна Мелихова

 

K psychologii jsem se dostala vědomě v poměrně zralém věku prostřednictvím klientské zkušenosti. Tyto znalosti a zkušenosti mě natolik pohltily, že jsem to v určitém okamžiku nevydržela a rozhodla jsem se, že se psychoterapií budu zabývat. Od roku 2013 jsem praktikujícím psychologem s přístupem Pozitivní psychoterapie. Protože jsem ale od přírody perfekcionista, pokračovala jsem ve výcviku v této metodě a v roce 2017 jsem se stala psychoterapeutkou. Toto vzdělání kombinovalo znalosti, praxi a osobní zkušenosti. To mi pomohlo nahlédnout hlouběji za hranice slov, do podstaty potřeb a významů člověka, který za mnou přichází.  Také jsem se na základě osobní zkušenosti přesvědčila, že práce s vědomím je sice závažnou, ale přece jen součástí systému, který pro kvalitativnější a strukturálnější změny vyžaduje více práce s tělem a energií nebo duchovností.  Součinnost čchi-kungu a psychoterapie dala v roce 2015 vzniknout arteterapeutické technice, která mi velmi jemně umožňuje pracovat s emocemi, potlačenými stavy, traumaty a odporem.  Poslední dva roky ve své práci obzvláště účinně využívám také imaginační a meditační techniky. 

Nejčastěji se na mě lidé obracejí s dotazy týkajícími se zdraví (psychosomatického), vztahů (děti, rodiče, partneři, život a podnikání) a s touhou porozumět sobě samému a najít vnitřní celistvost. Po vypuknutí války
se objevily případy úzkosti, záchvaty paniky a neschopnosti zvládat emoce. 

Dalším mým oblíbeným tématem v práci, které zatím zůstává stranou, je prevence emočního vyhoření, nastavení procesů interakce mezi zaměstnanci, vedením a firmou obecně.

V Praze žiji od začátku března 2022. Většinu života jsem strávila v Oděse na Ukrajině. 

Магистр психологии Татьяна Мелихова

К психологии я пришла осознанно в достаточно зрелом возрасте через клиентский опыт. 
Я очень хорошо прочувствовала на себе силу трансформации и значительное улучшение качества жизни благодаря ей. Настолько прониклась этими знаниями и опытом, что в какой-то момент просто не могла удерживать все это в себе и решила сделать психотерапию своей профессией. 
С 2013 годя я практикующий психолог в Позитум подходе. 

Но поскольку по натуре я перфекционист, я продолжила обучение в методе и в 2017 году стала психотерапевтом. Это обучение объединяло в себе как знания, практику, так и личный опыт. Что помогло мне видеть глубже, за приделы слов, в суть потребностей и смыслов человека, который приходит ко мне. Также на личном опыте я убедилась, что работа с сознанием — это весомая, но все же часть системы, которая для более качественных и структурных изменений требует ещё работы с телом и энергией или духовностью. Благодаря синергии цигун и психотерапии в 2015 году родилась арт-терапевтическая техника, которая очень мягко позволяет работать с эмоциями, подавленными состояниями, травмами и сопротивлением. Так же особенно эффективно последние 2 года я использую в работе погружение в образы и медитативные техники. 

Чаще всего ко мне приходят с запросами, связанными со здоровьем (психосоматика), с отношениями (дети, родители, партнёры, по жизни и в бизнесе), с желанием понять себя и обрести внутреннюю целостность. После начала войны участии случаи тревоги, панических атак и невозможности совладать с эмоциями. Еще одна моя любимая тема в работе, которая пока что ушла на 2й план — это профилактика эмоционального выгорания, налаживание процессов взаимодействия сотрудников, руководства и, в целом, компании.

С начала марта 2022го года я живу в Праге. Большую часть жизни провела в Одессе, Украина. 

FB_IMG_1660065817384.jpg
Odborné vzdělání a absolvované výcviky
 
 • 2012-2013 Základní kurz pozitivní psychoterapie UIPP. Certifikovaný poradenský psycholog

 • 2013-2017 Magisterský kurz pozitivní psychoterapie UPPP. Certifikovaný psychoterapeut. Certifikováno Wiesbadenskou akademií pozitivní psychoterapie. 

 • 2015-2016 Odessa University of Medicine and Pharmacy, klinická psychologie na základě 1. vysokoškolského vzdělání. Postgraduální diplom v oboru psychologie certifikovaný v České republice.


ОБРАЗОВАНИЕ

 • 2012-2013 УИПП Базовый курс позитивной психотерапии. Сертифицированный психолог-консультант

 • 2013-2017 УИПП Мастер курс позитивной психотерапии. Сертифицированный психотерапевт. Сертификат подтверждён Висбаденской Академией Позитивной Психотерапии. 

 • 2015-2016 ОНУ им. Мечникова, клиническая психология на базе 1го высшего образования. Нострифицированный в Чехии диплом магистра психологии. 
   

Kontakt / Связаться с

 

721 859 219

psideep@gmail.com

Jazyk / Язык

 

ruština / Русский 

ukrajinština / Украинский

Další psychoterapeutické vzdělání
 • 2022 dvě fáze Rei-Ki Transformační kurz "Já jsem vesmír". Energetické a duchovní aspekty interakce se světem. Nástroje pro svépomoc

 • 2020 kurz o budování konstruktivní týmové práce

 • 2020 Krátký kurz Exponenciální koučování

 • 2019/ 2021 Nepřímý prodej, budování osobní značky

 • 2018-2019 série školení o poradenství, interakci a testování HIV+ klientů

 • 2018/ 2018 přednáška z humanistické pedagogiky

 • 2017/ 2018 Transformační školení D. Trotského

 • 2017 Psychosomatický výcvik

 • Školení pro školitele 2015

 • 2014 Dvě fáze Jung Yuan Qigongu 

 • 2012 Kurz Pečující rodiče
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 • 2022 две ступени Рей-Ки

 • 2021 трансформационный курс "Я и есть Вселенная". Энергетические и духовные аспекты взаимодействия с Миром. Инструменты самопомощи

 • 2020 курс по формированию конструктивного взаимодействия участников коллектива/ команды

 • 2020 краткий курс Экспоненциального коучинга

 • 2019/ 2021 Непрямые продажи, формирование личного бренда

 • 2018-2019 ряд тренингов по консультирование, взаимодействию и тестированию ВИЧ+ клиентов

 • 2018 лекция по гуманно педагогике

 • 2017/ 2018 трансформационный тренинг Д. Троцкого

 • 2017 курс по психосоматике

 • 2015 тренинг для тренеров

 • 2014 две ступени Джун Юань Цигун 

 • 2012 курс "Заботливый родитель"

2010 - present

2010 - present

Pracovní zkušenosti
 • 2013 - současnost - soukromá praxe

 • 2017 - 2020 zakladatel a vedoucí Centra pro rozvoj osobnosti "Hloubka duše". 

 • 2018-2019 Odessa City Clinical Hospital. Psychologická péče a sociální podpora pro HIV+ pacienty

 • V současné době účast na projektech psychologické podpory Ukrajinců v Praze.
   

ОПЫТ РАБОТЫ 

 • 2013 по настоящее время — частная практика

 • 2017 - 2020 основатель и руководитель Центра Развития Личности "Глубина души" 

 • 2018-2019 Городская Клиническая Больница г. Одессы. Психологическая помощь и социальное сопровождение ВИЧ+ пациентов

 • В настоящее время участие в проектах по психологической поддержке украинцев в Праге. 

bottom of page